Tidplan för projektet

Tidplan för tillståndsansökan

Tidplan för framtagande av tillståndsansökan är som följer, datum anges efter hand som de klarställs:

  • 6:e november 2017 - Inledande samråd med kommun och länsstyrelse
Det inledande samrådet markerar starten på tillståndsprocessen. Länsstyrelsen och berörda kommuner lämnar synpunkter och krav på ansökan.

  • 2018/2019 - Inventeringar av fåglar, fladdermöss, natur- och kulturvärden
Inventeringarna görs av externa miljöexperter och utgör ett viktigt underlag till tillståndsansökans miljökonsekvensbeskrivning.

  • 27:e mars 2019 - Avgränsningssamråd
Detta samråd utgörs dels av ett möte med närboende och allmänhet där projektet presenteras. Vid denna tidpunkt finns en hel del information om projektet klarställd, resultat från inventeringar. Fotomontage på vindparken kommer att visas, likaså ljud- och skuggutbredning från vindparken. Tidpunkt för mötet kommer att annonseras om i lokaltidningarna.

Samrådet utgörs också av en formell remissrunda till de myndigheter, företag och organisationer som kan tänkas beröras av vindparken.

  • 10:e december 2019 - Tillståndsansökan lämnas in
Efter genomförandet av samråden har allt material sammanställts i en tillståndsansökan till länsstyrelsen.

  • 6:e juli 2021 - Länsstyrelsen avslår ansökan

  • 28:e september 2021 - Eurowind överklagar till mark- och miljödomstolen

Tidplan efter miljöprövningen

Handläggningstiderna vid framtagandet av tillståndet är svåra att förutse. I nuläget förväntas följande tider:

  • 2022 – Tillstånd klart
  • 2023 – Byggstart
  • 2024 – Driftstart

Vid lämplig tidpunkt innan byggnation mäts vinden noggrant. Detta görs med en mobil mätutrustning som mäter med ljus- eller ljudvågor. Mätutrustningen, inklusive kraftförsörjning mm., får plats på ett släp som transporteras med personbil. Vindmätningen görs under ca ett års tid.