Projektbeskrivning


År 2016 förvärvade Eurowind Energy rättigheterna till vindkraftsprojekt Gräsgärde från projektören Gothia Vind. Eurowind Energy startade upp projektarbetet under sommaren 2017.

Under 2018 och 2019 genomförs de utredningar, möten och andra arbeten som behövs för att lämna in en tillståndsansökan till länsstyrelsen. Läs mer om planen för projektet under fliken Tidplan.

Klicka på kartan för att öppna en större versionKlicka på kartan för att öppna en större versionOmrådet som undersöks är lokaliserat mellan Halltorp och Påryd ca 3 km väster om väg E22. Till största delen är det undersökta området utpekat som särskilt lämpligt för vindkraft i Kalmar kommuns plan för vindkraftsutveckling.

Områdets relativa närhet till Kalmarsund och altitud ger goda vindförhållanden på omkring 7,5 m/s på 140m höjd som årsmedelvärde, enligt Energimyndighetens vindkartering.

Alla fastigheter som omfattas av etableringen är privata och avtal har ingåtts med alla markägare som behövs för att kunna bygga vindparken.

Väg genom utredningsområdetVäg genom utredningsområdetUtredningsområdet utgörs huvudsakligen av skogsmark med mindre inslag av fält och våtmarker.

Ett par skogsbilvägar korsar området idag vilka ansluter till enskilda vägar.

Strax öster om utredningsområdet går en 130 kV-ledning som ägs av E.ON Energidistribution. Här förs en dialog om överföringen av producerad elkraft från vindparken till elnätet.

Exempel på placeringar av vindkraftverkExempel på placeringar av vindkraftverkVindpark Gräsgärde utreds för närvarande för att omfatta 9 vindkraftverk med en totalhöjd på 250 m. Totalhöjden är höjden som nås då vindkraftverkets ena rotorblad pekar rakt upp. Till varje vindkraftverk anläggs en väg och en yta för avlastning och montering av verket.

I figuren till höger visas ett exempel på hur vindparken kan se ut. Notera att detta är ett exempel som inte visar slutgiltiga placeringar av vindkraftverk.

Öppna följande länk för att se bilden på vindparken i Google Earth, men för att få det att fungera behöver du ha Google Earth installerat på din dator.